Behandelovereenkomst en praktijkregels Logopediepraktijk Putten/Garderen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van de patiënt en de omgeving (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij hebben nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. De privacyverklaring van onze praktijk, is te vinden op onze website www.logopedieputten.nl en in de wachtkamer. Om o.a. aan deze eisen te voldoen zijn deze behandelovereenkomst en praktijkregels opgesteld.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. Onze praktijk handelt volgens de wet WGBO.
De behandeling zal in overleg, na onderzoek betreffende duur en frequentie, plaatshebben, waarbij u samen met uw logopedist oefenafspraken maakt bij het besproken plan van aanpak en de doelen.

Bereikbaarheid/openingstijden
Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0341-360 367 en b.g.g. 06-14355763. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail van uw behandelaar. Tevens kunt u via het contactformulier op onze website een bericht aan ons sturen.

Bewaartermijnen patiëntgegevens
Patiëntengegevens worden gedurende tenminste 15 jaar bewaard, vanaf het moment dat de patiënt de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Na die tijd worden de patiëntengegevens zorgvuldig vernietigd.

Informatie-uitwisseling
De behandelend logopedist mag contact opnemen met uw (behandelend) arts, indien dit van belang voor de behandeling wordt geacht. Expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer is dan niet meer vereist. Als de (verwijzend) arts niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd. Dit formulier betreft de toestemming voor het verzamelen van onderzoeks- en/of behandelingsgegevens alsmede de (veilige) schriftelijke en mondelinge gegevensuitwisseling.

Informatie-overdracht derden
Wanneer het in het belang van de behandeling is, kan de logopedist ook contact met derden, zoals leerkrachten, leidsters, andere (para)medici zoeken. Dit wordt vooraf aan u gemeld, zodat u op de hoogte bent.

Kwaliteitscontrole
Het kan voorkomen dat uw verzekeraar via een auditbureau een kwaliteitsaudit afneemt, waarbij uw dossier bekeken kan worden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen schriftelijke privacygevoelige gegevens uitgewisseld.

Patiënt tevredenheidsonderzoek
Wanneer uw mailadres bekend is, wordt via onderzoeksbureau Mediquest, tijdens en na afsluiting van de behandeling anoniem een patiënttevredenheidsonderzoek via dit mailadres uitgezet. Wanneer u deze invult, worden uw gegevens anoniem verwerkt. Wij willen u vragen deze in te vullen, zodat wij onze dienstverlening kwalitatief hoog kunnen houden.

Dekking logopedie vanuit de basisverzekering
De basisverzekering dekt in vrijwel alle situaties de logopedische klachten (waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts). Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).

Betalingsvoorwaarden niet nagekomen afspraak
Indien u niet in de gelegenheid bent om op uw afspraak te verschijnen, verzoeken wij u de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op vrijdag tot 17.30 uur voorafgaande aan de betreffende maandag te worden afgezegd.
Wanneer u uw afspraak niet op tijd afzegt of vergeet na te komen zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen, ongeacht de reden van het missen van de afspraak. Het tarief hiervoor bedraagt 100% van het geldende zorgverzekeringstarief van de afspraak.

Oefenen
U laat zich op de hoogte stellen door de logopedist van het opgestelde behandelplan en zal u, waar mogelijk, houden aan de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen, teneinde de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Klachtenregeling WKKGZ
Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is volgens de wet WKKGZ aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl voor informatie.

Van bovenstaande kennis te hebben genomen, ga ik als (namens de cliënt) tekenbevoegde akkoord met de voorwaarden uit deze behandelovereenkomst en praktijkregels. U zet een vinkje bij ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van de praktijk’ op de pagina waar u zich aan het registreren bent.