Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet AVG. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld aan een school) mag verstrekken. Aan het begin van de behandeling zal u worden gevraagd om een toestemmingsverklaring in te vullen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling.
Het verloop en de resultaten van het onderzoek / de behandeling zullen altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd.
Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit heeft ook gevolgen voor logopedisten.
Door de verordening gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen.

Toestemming verlenen
Elke praktijk verwerkt, al dan niet bewust, persoonsgegevens. Zo zijn namen, adressen en telefoonnummers, BSN, medische gegevens van cliënten voorbeelden van persoonsgegevens. Wij zijn enorm waakzaam met het beheren en verwerken van deze gegevens. Zo is het bijvoorbeeld vereist dat u ons expliciet toestemming verleent, alvorens wij uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken.
Wij kunnen als praktijk ook aantonen welk rechtmatig doel wij hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet AVG. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld aan een school) mag verstrekken. Aan het begin van de behandeling of bij de digitale intake zal u worden gevraagd om een toestemmingsverklaring in te vullen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling. Het verloop en de resultaten van het onderzoek / de behandeling zullen altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd.

Privacy policy
Wij hebben een privacy policy opgesteld, waarin precies staat beschreven

  • welke persoonsgegevens wij van u verwerken
  • met welk doel wij dit doen
  • hoe wij dit doen
  • hoe dat beveiligd is
  • tevens staan uw rechten als cliënt beschreven in onze privacy policy.

Verwerkersovereenkomsten
Onze praktijk heeft met alle partijen die voor ons gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst gesloten; dit is sinds de invoering van de AVG wettelijk verplicht wanneer een partij (‘de verwerkingsverantwoordelijke’) het verwerken van bepaalde persoonsgegevens aan een andere partij (‘de verwerker’) wil uitbesteden. Verwerken is o.a. verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen en ter beschikking stellen. Bij logopedisten gaat dit vooral gaan om ICT-leveranciers of ICT-dienstverleners.

Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden.
Kwalitatief goede zorg leveren heeft ons hart maar het kan gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent. We vragen u dit aan te geven bij uw behandelend logopedist, zodat er samen gezocht kan worden naar een oplossing.
Mocht dit niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u gebruik maken van de wettelijke klachtenprocedure (WKKGZ). Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici; deze regeling biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl voor een formulier en verdere uitleg.